125 JAHRE VFB STUTTGART

Projekt: Sonderausstellung – 125 Jahre VfB Stuttgart
Leistung: Exponatehandling & -regie / Sonderanfertigung / Ausstattung / Installation
Partner / Kunde: VfB Stuttgart / Mercedes-Benz Museum / Jangled Nerves / Raumtechnik
Bilder: © Mercedes-Benz Museum / Daimler AG